Mätteknik & projekteringUnsplashed background img 1

OSAB har erfaren och kompetent personal inom mätteknik och projektering. Tillgång till gruvingenjör med licensierad sprängkompetens. I arbetslaget ingår flera högskoleutbildade ingenjörer. Vi har kompetens inom process och maskinteknik, byggteknik, bergsteknik samt mätteknik.

OSAB erbjuder mätteknik som ger effektivitet och kvalitet på arbetet. Inom berg och markindustrin ger en bra uppföljning av masshantering stora fördelar. Maskiner utrustade med 3D-maskinstyrning kan t.ex. effektivisera arbetet väsentligt genom datastyrd modellering och på så sätt undvika dubbelhantering av massor. Genom inmätningar med GPS kan 3Dmodeller skapas som överförs till maskinerna, där också utförandet kan visualiseras och diskuteras innan arbetet påbörjas. Resultatet blir mer exakt och misstag undviks. En 3-dimensionell relationshandling skapas som efter utfört arbete stäms av mot projekteringen.

OSAB erbjuder också möjlighet att följa upp utvecklingen inom bergstäkter. Inmätningar utav borrhål, pallkanter, uttagna massor kan registreras och följas upp. OSAB kan erbjuda att ta ett helhetsansvar för uppföljning och kontroll eller enskilda uppdrag.

Uppföljning av lagerhögar med konventionell vågteknik, där vågarnas inbyggda feltolerans och underhållsbehov utgör en källa av osäkerhet. Följden är att lagervärdena är svårbedömda. Osäkerheten kan minskas då lagerhögarna kontrolleras med hjälp av inmätningar. Med hjälp av GPS och UAV-teknik kan mycket noggranna volymberäkningar göras för att säkerställa vad som egentligen finns i högarna. Genom ett utvecklat och återkommande uppföljningsprogram kan utvecklingen av högarna följas upp och osäkerheten minska. OSAB har den bästa tekniken för ändamålet och har satsat på både högteknologisk utrustning och programvara.

OSAB utför också projektering och utförande av VA-anläggningar i såväl egen regi eller som underentreprenör åt andra.